เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) สัญจร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุม นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบล ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2