เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโป

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ทั้งการบริหารงานในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มารับบริการ ประชาชนและสังคม รวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่างๆที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทน ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2