เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้าน

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับหมู่บ้านชุมชน และลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ(รุ่นนำร่อง) รุ่นที่ ๒
ในการประชุม/สัมนาครั้งนี้เป็นการดำเนินการขับเคลื่อน ๑ ใน ๑๐ วาระจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งได้เลือกพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือเป็น๑ใน๔ของอำเภอตำบลนำร่องในการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล ตำบลสมาร์ททีม(Tambon Smart Team) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหรือปราชญ์ชาวบ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ผู้อำนวยการกองช่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ในการขับเคลื่อนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อจัดทำผังน้ำหมู่บ้านชุมชน ซึ่งมีแอปพลิเคชัน Water Managent Sisaker ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยมีนายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกอ.รมน.ศก. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและประชุมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2