เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นวาระ "365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย" พร้อมลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนหาญ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่พัฒนาโดดเด่น (Best Practice) ใช้แนวคิดปลูกฝังแนวคิดการสร้างวินัยจราจรในเด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานในระดับจังหวัด วิเคราะห์สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตบนท้องถนน ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องคน รถ และโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนแปลงจากถนนสองเลนเป็นสี่เลนการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมจราจร ซึ่งกระทบต่อวิถีการใช้รถใช้ถนนของคนในชุมชน การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน การปลูกฝังจิตสำนึกเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด รก.คปภ.จังหวัด ผู้แทนบริษัทกลางฯ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ ณ ห้องประชุม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2