เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
วัตถุประสงค์
1) ให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกร
2) เป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และนำองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
กิจกรรมในงาน
1) การออกหน่วยให้บริการพี่น้องเกษตรกรของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เช่น คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกข้าว คลินิกพืช คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกสหกรณ์ คลินิกอารักขาพีช คลินิกบัญชี คลินิกประมง เป็นต้น
2) การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP
โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน รักษาราชการแทนนายอำเภอนำ้เกลี้ยงกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผอ.โรงเรียนนี้เกลี้ยงวิทยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรในพื้นที่อำเภอนี้เกลี้ยงและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนนำ้เกลี้ยงวิทยา ตำบลนำ้เกลี้ยง อำเภอนำ้เกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2