ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ”ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ในเขตพื้นที่ 4 ตำบล อำเภอกันทรารมย์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ผู้พิการ 15 ราย ระยะทางการปั่นจักรยาน จำนวน 24 กม. ในการนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของใช้จำเป็น จากเหล่ากาชาดจังหวัด ภาคเอกชน ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร. และเงินสงเคราะห์ครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน
อีกทั้งได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 2 โรงเรียนจำนวน 10 ทุนโดย พมจ. และอุปกรณ์กีฬา จาก สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ศรีสะเกษ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง วัฒนธรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รกท.ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด หน.สนง.ปภ.จังหวัด นายอำเภอกันทรารมย์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ชมรมจักรยาน จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม. ฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ ณ เขตพื้นที่ตำบลละทาย ตำบลทาม ตำบลหนองแวง และตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2