เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้า

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายนพ.ศ 2563 ดังนี้
1. นางนารี ไชยเลิศ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 7 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษผู้ยากไร้
2. นางเพียร ชูเลิศ บ้านเลขที่ 34 หมู่ 1 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ยากไร้
โดยมีผู้มอบสิ่งของและให้การช่วยเหลือดังนี้
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และกิ่งกาชาดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
2. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
โดยมีนายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานและมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องที่/ท้องถิ่นร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2