เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพั

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพขีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 8 จำนวน 105 คน โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาการเกษตรในทุกมิติแบบบูรณาการบนทางสายกลางพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้ “เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายปี 2565” โดยมี 4 ประเด็นการพัฒนาคือ 1) สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด
โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรมจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอขุขันธ์ ร่วมในกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดศรีสะเกษ บ้านเตาเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2