เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นายคำลา ทิพศร และนางนงคราญ ทองกลม ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง
เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และกิ่งกาชาดอำเภอราษีไศล
2.ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
6.ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสร้างปี่
โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานและมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องที่/ท้องถิ่นร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บ้านเลขที่ 2/3 บ้านสร้างปี่ หมู่ที่ 2 ตำบล สร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2