เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 4/256

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. มาตรการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
3. คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมแสดงดนตรี หมอลำ รถแห่หรือรถแห่ดนตรีสด ในงานประเพณี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด
4. การส่งจัดทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ระหว่างวันที่ 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดสมุทรสาคร
5. มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3)
6. การผ่อนผันให้แรงงานสามารถเดินทางมาทำงานข้ามจังหวัด
7. การกำหนดแนวปฏิบัติมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ
8. ขออนุญาตจัดโครงการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 คน
9. ขออนุญาตจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมศรีลาดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 150 คน
10. ขออนุญาตจัดโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต
11. ขออนุญาตจัดสอบพนักงานราชการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สมัครสอบคัดเลือก 139 คน วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ อาคารเรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
12. ขออนุญาตดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบค่ายรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติด "ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดศรีสะเกษ" ประจำปีประมาณ พ.ศ.2564
13. ขออนุญาตจัดกิจกรรมการอบรมหมอดินอาสา
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2