เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางมาลี แก้วยงค์ ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน ๑ หลัง
เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนีั
๑. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดยนางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และกิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
๒. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
๓. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
๔. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๕. สภ.กันทรลักษ์
๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
๘. นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ
๙. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งใหญ่
โดยมีนายปวิช รัตวาลย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์กล่าวต้อนรับและ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษกล่าวรายงานและมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องที่/ท้องถิ่นร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บ้านเลขที่ ๖๒ บ้านม่วง หมู่ ๕ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2