ลงพื้นที่ติดตาม และชี้แจงการปฏิบัติราชการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตาม และชี้แจงการปฏิบัติราชการ โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
2. การขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
4. รับฟังปัญหาและความต้องการจาก อปท. และผู้นำท้องที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
โดยมี ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัด อปท. ส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2