เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล รุ่นที่ 7 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนประมาณ 100 เข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2