เป็นประธานการประชุม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันโดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ
2. ภาพรวมผลการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น โครงการคนละครึ่ง
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด
4. สถานการณ์พืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ (หอม พริก กระเทียม โคเนื้อ)
5. แนวทางการบริหารจัดการภัยแล้ง ปี 2564 (อำเภอเมืองจันทร์)
6. สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
7. ปัญหาและแนวทางการป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดน
8. แผนและลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาของโครงการชลประทาน
อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนในประเด็นการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ เน้นการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าขึ้นชื่อ เช่น ทุเรียน หอม กระเทียม ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดสินค้าศรีสะเกษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2