ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 07.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นายวัชรินทร์ สุขเกษม และมีผู้ร่วมรายการคือ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การฝึกอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคม (Social Engineer) รุ่นที่ 1
– การส่งมอบรถยนต์โควิดส่งคืนบริษัทโตโยต้าศรีสะเกษ จำกัด
– การประชุมพิจารณาลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
– กิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสตร์ศิลป์ ผ้าถิ่นเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์
– การประชุมมอบแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษแก่นายอำเภอ และกำนัน จังหวัดศรีสะเกษ
– การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี..ฮักแพงแบ่งปัน) และการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในอำเภอกันทรลักษ์
– พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 6
– การตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการยาสมุนไพรในทางการแพทย์แผนไทย
– การปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ” ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกันในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีเปิด "กิจกรรมลานของดี๊ศรีสะเกษ"
– การเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ
– มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2