ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี…ฮักแพงแบ่งปัน)โดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางสังคมในการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและขาดโอกาสทางสังคม พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางชาติ อุปมัย อายุ 65 ปี บ้านโนนดู่ หมู่ 4 ตำบลบึงมะลู อาศัยอยู่เพียงลำพัง เป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย
2. นางสาวเป่ง สิงห์โท อายุ 76 ปี บ้านศรีสะอาด ตำบลบึงมะลู อาศัยอยู่เพียงลำพัง ไม่มีอาชีพ ไม่มีที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย
ในการนี้ได้ร่วมมอบปัจจัยและสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการ และองค์กรเอกชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
จากนั้นเป็นประธานการประชุมวางแผนพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้ง 2 ราย แบบบูรณาการ ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อาจารย์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรเอกชน รักษาราชการแทนนายอำเภอกันทรลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ พื้นที่ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2