ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดประชุมเวทีให้ส่วนที่เกี่ยว

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดประชุมเวทีให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๑. การให้ข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่
๒. การอธิบายขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชั่น water management
๓. การชี้จุดแหล่งน้ำลงในแผนที่
๔. การสร้างความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ให้ปลัดอำเภอประจำตำบล ตำบลSmart Team ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำดังกล่าว
โดยมีนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2