เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระการบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (คนเมืองศรี…ฮักแพงแบ่งปัน)โดยบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางสังคมในการแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและขาดโอกาสทางสังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการนี้ ได้พิจารณาการใช้โปรแกรม Big Data Sisaket พร้อมกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานต่อไป
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน รองอธิการบดี และคณาจารย์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2