ลงพื้นที่ ติดตามการแก้ไขปัญหา

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ ติดตามการแก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องเรียนเนื่องจากโรงงานแปรรูปและรับซื้อยางพาราของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ส่งกลิ่นเหม็น และประชุมหารือ คณะทำงาน เพื่อกำหนดกรอบเวลาการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) ระบายก้อนยางพาราซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น ภายใน 1 เดือน
2) ชะลอการรับซื้อยางพารา เพื่อปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ และบ่อบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน
3) การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็น โดยให้อำเภอลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และประชุมหาแนวทางการแก้ไขในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
4) การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปิดปรับปรุงสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ ผอ.กยท.ศรีสะเกษ ประสานการรับซื้อก้อนยางพาราในห้วงเวลาที่สหกรณ์ปิดปรับปรุง
ในการนี้ ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมบ่อบำบัดน้ำเสียอีกด้วย ทั้งนี้ กำหนดติดตามผลการปฏิบัติในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กยท.ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอเบญจลักษ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด และราษฎร ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2