เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบการรายงานผลการดำเนินงานด้

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (NISPA) ปี ๒๕๖๔
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องและสามารถรายงานข้อมูลผ่านการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ. ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Internet ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๕๕ คน ซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2