เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิส

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 07.30 – 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการ นำเสนอการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการมอบแนวทางและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการในจังหวัดศรีสะเกษ มีประเด็นดังนี้
– ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ
– รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
– รายงานผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
– การดำเนินการตรวจติดตามและกวดขัน การลักลอบเล่นการพนัน สถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– การติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินและที่ทำกินของรัฐ
– ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดศรีสะเกษ
– การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
– การดำเนินการจัดตั้งกองทุน 238 ปี
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานศรีสะเกษปลอดภัย 365 วัน
– การฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพขีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
– การติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2