เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงหอมแดงศรีสะเกษ

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยงหอมแดงศรีสะเกษ เพื่อประมาณการผลผลิตของหอมแดงที่ออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 และแนวทางการจำหน่ายหอมแดงผ่านช่องทางออนไลนของไปรษณียไืทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายตรงไปยังผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2