ออกตรวจติดตามประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกกำนันผ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๔ ออกตรวจติดตามประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่นในรอบปี
โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้กำกับการ สภ อุทุมพรพิสัย สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาส่วนราชการในอำเภอ ผู้นำท้องที่ ร่วมรับฟังการชี้แจงผลการปฏิบัติงานของนายอาคม มั่นคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับการประเมินดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะของบุคคล
๒. การบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้าน
๓. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๔. ผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดและอำเภอ
๕. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
๖. ผลงานดีเด่นที่เป็นพิเศษอื่นๆ
ในการนี้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับการประเมินได้นำเยี่ยมชมผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆและได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ในวันนี้เป็นการออกตรวจติดตามรับการประเมินดังกล่าวเป็นวันสุดท้าย ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมู่ที่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2