ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 ประ

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 ประการ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย (1.คนศรีสะเกษสุขภาพดี 2.ผ้าทอมือ "ธานีผ้าศรี…แส่ว 3.นวัตกรรมการศึกษา 4.ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด) ร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายพิเชษฐ พืดขุนทด สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายคำพอง วรรณวัตร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายสัจจา เจริญศรีเมือง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอโพธิ์สุวรรณและอำเภอบึงบูรพ์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2