ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 ประ

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ 10 ประการ ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย (1.คนศรีสะเกษสุขภาพดี 2.ผ้าทอมือ "ธานีผ้าศรี…แส่ว 3.นวัตกรรมการศึกษา 4.ศรีสะเกษจังหวัดสะอาด) ร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมในการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นางศรีเรือน ดีพูน ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายคำพอง วรรณวัตร ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ นายชัชวาล แข่งขัน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมชี้แจงนโยบายการกระจายสินค้าเกษตร (หอม กระเทียม) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2