ลงพื้นที่ติดตาม และชี้แจงการปฏิบัติราชการ

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตาม และชี้แจงการปฏิบัติราชการ โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
2. การขับเคลื่อน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
4. รับฟังปัญหาและความต้องการจาก อปท. และผู้นำท้องที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
ในการนี้ ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
โดยมี นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอโนนคูณ ปลัด อปท. ส่วนราชการระดับอำเภอ และกำนัน ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านหนองสำราญ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2