ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา ครั้งที่ 1/25

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝ่ายหัวนา ครั้งที่ 1/2564 (12) (ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)โดยมีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่สำคัญดังนี้
1. อนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ จำนวน 82 แปลง เนื้อที่ 422-1-15 ไร่
2. อนุมัติจ่ายเงินชดเชย กรณีที่ดินบริเวณหัวงาน (ที่ ทค.) จำนวน 22 แปลง เนื้อที่ 206-2-02 ไร่
รวมทั้งสิ้น 104 แปลง พื้นที่ 628-3-17 ไร่ เงินชดเชยประมาณ 62 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการจ่ายเงินให้กับราษฎรต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาครั้งแรก ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการจนสามารถจ่ายเงินให้กับราษฎรชุดแรกจากข้อเรียกร้องของราษฎรที่ผ่านมากว่า 30 ปี
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าชดเชย
โดยมี นายธนา ชีรวินิจ แทนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา กรมชลประทาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2