ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษ

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด)สัญจร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญ คือ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อ 24 กรกฎาคม 2561 การนำเสนอภาวะทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด และผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเกษตร ด้านท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานวิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2