เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดศรีสะเ

วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 จังหวัดศรีสะเกษ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมความสามัคคีความร่วมมือและการปรองดองของชาติและบ้านเมือง เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบ้านเมืองสืบไป
ในการนี้ ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ จำนวน 71 ราย
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ลงทะเบียนหมอชนะ ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง เจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2