เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจัง

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน แผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
1. ติดตามการจัดทำแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
2. การติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์
3. การบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. การอำนวยการ/ประสาน/เสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่ผ่านมา
6. การส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ
7. การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
8. การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
9. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10. การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
12. การบริหารจัดการแรงต่างด้าวและหลบหนี้เข้าเมือง
13.การบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
โดยมี อัยการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 รอง ผอ.รมน.จ.ศก. รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่งนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2