เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 2/256

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีประเด็นดังนี้
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. มาตรการดำเนินการป้องวกันควบคุมโรค การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่
3. คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มอบหมายภารกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในการกำกับติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. ผลการดำเนินงานตรวจบูรณาการสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
5. ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และคำสั่งดำเนินการโรงพยาบาลสนาม
6. การขอความร่วมมือในการใช้งานแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ”
7. การพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการตรวจค้นหาเชิงรุก
8. การพิจารณาโครงการเข้าอยู่ปริวาสกรรม บวชเนกขัมมะจารีชีพราหมณ์ ประจำปี 2564 ณ วัดเลียบบูรพาราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
9. การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
10. การจัดงานวันครูจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 16 มกราคม 2564
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2