ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 15.00 – 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปั่นจักรยานเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ตามโครงการ”ศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา” และในโอกาสฉลองจังหวัดศรีสะเกษครบ 238 ปี. คนศรีสะเกษไม่ทิ้งกันในเขตพื้นที่ 3 ตำบล อำเภอพยุห์ โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย และมอบหมายให้นายอำเภอได้นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย รวม 12 ราย ระยะการปั่น 27 ก.ม. นอกจากนั้นได้ตรวจพื้นที่ที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกห้วยแฮด เพื่อเเหล่งกักเก็บน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ที่จะพิจารณาใช้งบมหาดไทยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนสนับสนุนต่อไป ในการนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของใช้จำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างสุข สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชน โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ชมรมจักรยานอำเภอพยุห์ร่วมในการเดินทาง
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์ นายอาลัย หงษ์ทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อสม.ฝ่ายปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจ ณ เขตพื้นที่อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2