ออกติดตามประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี ๒๕๖๔ ออกติดตามประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยมหรือดีเด่นในรอบปี
โดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต ๖ ผู้กำกับการ สภ. ขุขันธ์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในอำเภอ ผู้นำท้องที่ ร่วมรับฟังการชี้แจงผลการปฏิบัติงานของนางสวงษ์ อุดร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้รับการประเมินดังกล่าว ซึ่งมีประเด็นการประเมิน ดังนี้
๑. คุณสมบัติเฉพาะของบุคคล
๒. การบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้าน
๓. ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๔. ผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดและอำเภอ
๕. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
๖. ผลงานดีเด่นที่เป็นพิเศษอื่นๆ
ในการนี้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้รับการประเมินได้นำลงพื้นที่ชมผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การบริหารจัดการขยะชุมชน การทำที่นั่งจากยางรถยนต์ การทอผ้า การทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด ณ บ้านไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2