เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าทอมื

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี….แส่ว” เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1. การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563 ด้านการย้อมผ้า การทอผ้า การแส่วผ้า และการประกวดออกแบบดีไซน์โครงการ “CDD Yong Designer Contest”
2. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. โครงการพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบสินค้า OTOP
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยง อาเซี่ยนกิจกรรม แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
5. โครงการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
6. การเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์แรกของเดือน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
โดยมี พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ “ผ้าทอมือ ธานีผ้าศรี…แส่ว” พัฒนาการอำเภอ กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2