ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.45 – 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีราษฎรร้องเรียนเนื่องจากโรงงานแปรรูปและรับซื้อยางพาราของสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด ส่งกลิ่นเหม็น จากกองยางพาราที่รับซื้อมาเพื่อรอการผลิต คณะทำงาน จึงได้ประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้
1) ปรับปรุงระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ โดยมอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำ รูปแบบการกำจัดมลพิษที่เหมาะสม และให้รายงานผลภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
2)ให้มีการบริหารจัดการกองยางพาราที่รอการผลิต และเก็บยางพาราในพื้นทีปิด
3) ได้มีการบริหารจัดการเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว และจะมีการปรับปรุง พัฒนาโดยการปลูกหญ้าแฝกบริเวณบ่อบำบัดนำ้เสียในวันที่ 29 มกราคม 2564
4) การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ให้สหกรณ์รับซื้อยางแห้งแทนยางสด โดยให้เสนอแผนในการปรับเปลี่ยนการรับซื้อยางแห้ง และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจ
ทั่งนี้ กำหนดติดตามผลการปฏิบัติในวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ ผู้แทนนายอำเภอเบญจลักษ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด และราษฎร ร่วมลงพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2