ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 10.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ โดยหารือประเด็น ดังนี้
1. สถานการณ์การแรงงานต่างด้าวในจังหวัดศรีสะเกษ
2. สถานการณ์ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
3. การบริหารจัดการพื้นที่/กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
4. การกำหนดมาตรการรองรับในด้านต่างๆ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงปัญหาในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนกลยุทธ์และกำหนดวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จ.ว.ศก. นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2