เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 11/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน มีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤศจิกายน 2563
2. การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. “โครงการพื้นที่ปันสุข”
3. การบริหารจัดการหอมแดงศรีสะเกษ/สถานการณ์การปลูกหอมแดงศรีสะเกษ คาดการณ์ผลผลิต ปี 2563/64
4. การติดตามโครงการที่นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในคราวการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. โครงการส่งเสริมการปลูกหอมแดงสบามเรด กลุ่มหอมแดง ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
6. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
7. รายงานความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงโคขุน
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จังหวัดสุรินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ YEC Sisaket องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2