ประชุมการขออนุมัติใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมการขออนุมัติใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ "แปลงป่าโปร่งดงหนองดุม" เพื่อสร้างศูนย์ราชการอำเภอ และเตรียมความพร้อมในสร้างสถานีจ่ายนำ้ของการประปาส่วนภูมิภาคตามโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2565 วงเงินงบประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ โดยมี นายอำเภอเมืองจันทร์ นายกเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2