เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนตามแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการฯ และปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการให้เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาแผนงานเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศลทั้งเขิงกายภาพ และสังคม
โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำนักงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2