เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
โดยมี ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตร ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2