เป็นประธานการประชุมชี้แจงต่อคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการอ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมชี้แจงต่อคณะทำงานประสานงานข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมทำงานฯ ครั้งที่ 18/2563
โดยมีพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท่องเที่ยวและก็ฬาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกลุ่มวิสหกิชุมชนเกษตรอินทรีย์นิคมสร้างตนเองบ่อแก้ว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัหวัดศรีสะกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2