เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563
โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
1) การสนับสนุนพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อการผลิตแสงสว่างและการสูบน้ำภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 4
3) การดำเนินงานภายใต้นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4) รายงานผลการดำเนิงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
5) สถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษ
6) ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64
7)โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ปีการผลิต 2563/64
8) ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
9) ให้ความเห็นชอบปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริหารความมั่นคงอาหาร ปีการผลิต2563 และประมาณการ ปีการผลิต 2564

โดยมีนายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา/ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ นางประเทือง วาจรัต ผอ.ส่วนสารสนเทศการเกษตร สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2