เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ (ลานออดหลอด) เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพของเมืองศรีสะเกษให้เป็นสถานที่พักผ่อน และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ และการปรึกษาหารือการเตรียมการผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (หอมแดงศรีสะเกษ) เพื่อพัฒนาและต่อยอดผลผลิตสินค้าเกษตรหลักของจังหวัดศรีสะเกษ และการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ทีมงานแปรรูปสมุนไพรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลห้วยทับทัน โรงพยาบาลเบญจลักษ์ โรงพยาบาลขุนหาญ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2