เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประจำปี “เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ ครั้ง

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ประจำปี "เมืองจันทร์ เทราะมอไฮ ครั้งที่ 2/2563" มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอเมืองจันทร์ การประกอบอาชีพของเกษตรกร สร้างตลาดสำหรับการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน สืบสาน ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ อีกทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการ บูทแสดงสินค้าชุมชน และร่วมรับชมการแสดงรำ 238 ปี ศรีสะเกษ
โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว องค์กรเอกชน และประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงาน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2