เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KAMPHANG RUN 2020 “แลนบ้านเฮา คืนสู่

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 05.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน KAMPHANG RUN 2020 “แลนบ้านเฮา คืนสู่เหย้า ชาวกำแพง” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้
1. เพื่อนำรายได้จากการจัดงานมาสนับสนุนการสร้างโดมเอนกประสงค์
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากรและประชาชน รักการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่การจัดการศึกษาของโรงเรียนกำแพงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามโครงการพัฒนาเมืองกีฬา Sport city ของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะทาง ได้แก่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 3,687 คน
โดยมี นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวทั้งภายใน/นอกจังหวัดศรีสะเกษร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2