เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ค

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2563 ดังนี้
– ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
– มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/64 และแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
– การศึกษาแผนหลักใน Area base และ SEA ลุ่มน้ำ
– การสำรวจการจัดทำแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
– ติดตามแผนการดำเนินงานสำคัญ ปี 2565 ลุ่มน้ำมูล ของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2