เป็นประธานในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างพุทธศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
โดยมี ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการ สพม. เขต 28 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำศาสนาพุทธ ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาคริสต์ พุทธศาสนิกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2