ให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ สู่การเป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน กำหนดและวางเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร" พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด จำนวน 10 วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2