เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) ครั้งที่ 10/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติ การบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ และภาคเอกชน มีประเด็นสำคัญดังนี้
1.การรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกันยายน 2563
2. ผลการดำเนินงานโครงการคนละครึ่ง
3. การขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษตามมติ กรอ.จังหวัดศรีสะเกษ
4. การติดตามโครงการที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุม ครม.สัญจรครั้งที่ 5/2561
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลประปาเทศบาลตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
6. การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาลานออดหลอด
7. การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายกทต.กำแพง นายกทต.สระกำแพงใหญ่ ประธาน YEC Sisaket องค์กรเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2