เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) สัญจร ครั้งที่ 4/2563 เพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี /หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานในการประชุม โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายธนูสินธ์ ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการกลุ่มจังหวดีในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบล ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2